За нас

Повеќе информации за Сојузот за младинска работа и неговата работа:

Сојуз за младинска работа

Историјат

Структура

Членки

Документи

Партнерства

Препознавање и признавање на младинската работа, нејзино следење, проценување, унапредување и континуиран развој заради обезбедување квалитетна, ефикасна и ефективна поддршка на младиот човек.

Основна цел на Сојуз за младинска работа

Регулирање и стандардизација на младинската работа, поддршка на младинските работници и подигање на јавната свест за значењето на младинската работа

Мисија на Сојуз за младинска работа

Младинска работа е признаена како професија и изграден систем за поддршка на млади и младински работници

Визија на Сојуз за младинска работа