Рената Пенчова

Име и презимеРената Пенчова
ОпштинаШтип
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2022 година преку Сојуз за младинска работа.

Рената Пенчова се залага за теми како човекови права, младински активизам и животна средина. Таа има работено како фасилитатор за Еразмус размени, проектен асистент во организациjата Еко-логик, млад новинар како дел од инициjативата на организациjата Демокраси лаб, а како практикант во организациjата Светска младинска алиjанса се стекнала со сертификат за тренер во програмата СТП. Таа е млад европски амбасадор од балканскиот регион, избрана од Европската комисиjа. Моментално е кураторка на Скопjе хаб од инициjативата глобални шеjпери на Светски економски форум. 
 
Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: UBUNTU Leaders Academy organized by the United Nations (декември, 2021; UBUNTU); Responsible Leadership Challenge (март, 2022; Accenture); Youth Ambassador for Youth Information (03.2021-12.2023; European Youth Information and Counselling Agency – ERYICA).  

За повеќе информации за професионалното искуство на Рената Пенчова, погледнете ја кратката биографија.
Контактrenatapencova@yahoo.com