Процеси

Сојуз на младинска работа спроведува долгорочни процеси со цел препознавање и признавање на младинската работа, нејзино следење, проценување, унапредување и континуиран развој заради обезбедување квалитетна, ефикасна и ефективна поддршка на младиот човек. Информации за главните процеси што ги води СМР:

Препознавање на младинската работа

Професионализација на младинската работа

Стандардизација на младинската работа