Катерина Поповска

Име и презимеКатерина Поповска
ОпштинаБитола
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Катерина Поповска со волонтерското искуство започнува во Сфера Интернешнал уште од 2009 год., со приклучување кон различни локални акции кои водат кон сѐ поголемо вклучување во иницијативи за подобрување на животната средина. Во 2014 година станува асистент на проекти и се приклучува на управниот одбор како генерален секретар на Сфера. Низ своето 10 годишно работно искуство со млади има работено на спроведување на  проекти од различни области (заштита на животната средина, работа во природа, зелени вештини, одржливост, лидерство, активизам, интеркултурен дијалог, меки вештини, вештини за вработливост, уметност, креативност, филм и фотографија), и преку сите тие проекти се стекнува со големо искуство и различни вештини за работа со млади, користење на неформални методи и охрабрување на младите да станат активни граѓани.

Покрај работата во Сфера Интернешнал, моментално работи како еден од младинските работници во Младински центар Битола, каде се секојдневно спроведуваат голем број на активности за личен и професионален развој на младите од регионот.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: Тренинг за користење на алатки за лобирање и креирање на активистички кампањи и регрутирање на млади “Youth leadership for advocacy” (јануари, 2022; Fundació Catalunya Voluntària – Spain); Тренинг за стекнување на вештини на работа со млади во природа “Find your inside – outside 2” (мај, 2023; STICHTING LEARNING BY OUTDOOR AND EXPERIENCE- Netherlands); Тренинг за стекнување на компетенции и знаења за одржливост, одржливо работење, одржлив туризам и креирање и имплементирање на улични кампањи за одржливост. “ACTIVATE THE GLOBAL CHANGE” (јануари, 2024; Teatro Metaphora – Portugal). 

За повеќе информации за професионалното искуство на Катерина Поповска, погледнете ја кратката биографија.
Контактkaterina@sferainternational.org 
9898kate@gmail.com