Иво Ристески

Име и презимеИво Ристески
ОпштинаОхрид
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2023 година преку Коалиција на младински организации СЕГА.

Иво Ристески е посветен на помагањето на младите да го достигнат својот целосен потенцијал и позитивно да се придонесе за нивниот личен и социјален развој. Повеќе години работи блиску и заедно со младите на обезбедување поддршка, насочување и создавање безбеден простор за  креативно и критичко изразување; неговите работни одговорности се движат од организирање на едукативни и креативни работилници, рекреативни настани до нудење менторство и советување. Низ искуствата на работа со младите, има развиено силни комуникациски вештини, емпатија и длабоко разбирање за предизвиците со кои се соочуваат младите денес.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува обуките за Застапување и лобирање (ноември, 2012) и Раководење со проектен циклус (декември, 2012) организирани од Коалиција СЕГА; Јавно говорење (март, 2018; Forum oratores); Заштита на лични податоци (март, 2022; МЗМП); Модератор на фокус групи (ноември, 2022; DW Akademie).
Контактivo_risteski@hotmail.com