Структура

Собранието е највисок орган на СМР, составен од по еден претставник од сите организации – членки. Собранието одржува редовни седници еднаш годишно.  

Управен Одбор

Управен одбор – Управниот одбор е највисокото управно тело на СМР кое раководи со организацијата помеѓу две Собранија. Претседателот на Управниот одбор истовремено е и правен застапник на СМР. Тековниот Управен одбор е во состав:

 • Илија Станковски (претседател)
 • Катерина Поповска
 • Андреј Наумовски
 • Фари Хисени
 • Александра Петкова
 • Драган Маркоски
 • Ивана Стојчевска

Секретаријат

Секретаријатот на СМР е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на СМР. Со Секретаријатот раководи Генерален секретар. Секретаријатот на СМР е во состав:

 • Драган Атанасов
 • Билјана Василевска – Трајкоска
 • Драгана Митровиќ
 • Оливер Андреевски
 • Мартина Јачевска
 • Деа Здравковска