Структура

Собранието е највисок орган на СМР, составен од по еден претставник од сите организации – членки. Собранието одржува редовни седници еднаш годишно.  

Управен Одбор

Управен одбор – Управниот одбор е највисокото управно тело на СМР кое раководи со организацијата помеѓу две Собранија. Претседателот на Управниот одбор истовремено е и правен застапник на СМР. Тековниот Управен одбор е во состав:

  • Андреј Наумовски (претседател)
  • Катерина Поповска
  • Јовче Крстески
  • Ѓорѓи Лазов
  • Рамизе Јусинова

Секретаријат

Секретаријатот на СМР е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на СМР. Со Секретаријатот раководи Генерален секретар. Секретаријатот на СМР е во состав:

  • Драган Атанасов
  • Драгана Митровиќ
  • Мартина Јачевска
  • Билјана Василевска – Трајкоска