Документи

Статут на Сојуз за младинска работа

Стратешки план на Сојуз за младинска работа 2022-27

Комуникациска стратегија на Сојуз за младинска работа 2022-24

Наративен годишен извештај за активностите на Сојуз за младинска работа во 2021та година

Наративен годишен извештај за активностите на Сојуз за младинска работа во 2020та година

Наративен годишен извештај за активностите на Сојуз за младинска работа во 2019та година

Наративен годишен извештај за активностите на Сојуз за младинска работа во 2018та година

Наративен годишен извештај за активностите на Сојуз за младинска работа во 2017та година

Завршна сметка на Сојуз за младинска работа за 2022ра година

Завршна сметка на Сојуз за младинска работа за 2021ва година

Завршна сметка на Сојуз за младинска работа за 2020та година

Завршна сметка на Сојуз за младинска работа за 2019та година