Елтон Јашари

Име и презимеЕлтон Јашари
ОпштинаГостивар
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2022 година преку Сојуз за младинска работа.

Елтон Јашари има повеќегодишно искуство како младински работник, фасилитатор на програми за неформално образование, едукатор, ментор и тренер. Работи како раководител и координатор на активности во Центарот за млади и заедницата (YCC Gostivar).

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: Развој на младите (мај, 2018; Мировен Корпус); Тренер/coach за поддржано вработување кај младите во рамките на проектот “Пилот проект за поддржани тренери за вработување за млади во Северна Македонија 2019 – 2021 година” (2019-2021; Wien Work); ToT (Обука за обучувачи) во рамките на методологијата на Програмата М на Young Men Iniative (YMI) (февруари, 2022; CARE International Balkans / Young Men Initiative); Обука за младински работници за ProfilPASS методологија за советници за кариера (септември, 2023; Сојуз за младинска работа); Обука за младински работници за Спорт за развој на вештини за вработување (ноември, 2023; Сојуз за младинска работа).
Контактelton@ycc.mk