Весна Радиновска

Име и презимеВесна Радиновска
ОпштинаЦентар, Скопје
Кратка биографијаСертифициран работник со млади во 2021 година преку Сојуз за младинска работа.

Весна Радиновска има менаџирано проекти поврзани со млади, за поттикнување младински ангажман во заедницата, обезбедување поддршка за економско зајакнување на младите и т.н. Има планирано и спроведувано обуки за млади на темите: родова еднаквост, човекови права, различност.

Има учествувано на различни обуки, а како особено значајни за својата работа ги истакнува: Обука за врснички едукатори за сеопфатно сексуално образование (02-03.2017; Х.Е.Р.А – Асоцијација за здравствена едукација и истражување); Обука за  „Дигитална младинска работа“ (јануари, 2020; Центар за младинска поддршка).
Контактradinovskav@gmail.com