Структура

Собранието е највисок орган на СМР, составен од по еден претставник од сите организации – членки. Собранието одржува редовни седници еднаш годишно.  

Управен Одбор

Управен одбор – Управниот одбор е највисокото управно тело на СМР кое раководи со организацијата помеѓу две Собранија. Претседателот на Управниот одбор истовремено е и правен застапник на СМР. Тековниот Управен одбор е во состав:

  • Илија Станковски (претседател)
  • Марија Меркоска – Крушаревска
  • Влатко Костовски
  • Димитар Низамовски
  • Никола Ивановски
  • Оливер Андреевски

Секретаријат

Секретаријатот на СМР е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на СМР. Со Секретаријатот раководи Генерален секретар. Секретаријатот на СМР е во состав:

  • Драган Атанасов (Генерален секретар)
  • Билјана Василевска – Трајкоска (Програмски координатор)
  • Деа Здравковска (Административен асистент)